Gezondheidszorgberoepen Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen.

Gezondheidszorgberoepen

Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen. Montrer plus

Auteurs: Herman Nys Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 02/12/2020

Gezondheidszorgberoepen Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen.
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Over de wettelijke regeling van de gezondheidszorgberoepen is al veel geschreven. Maar nooit eerder is er een systematische studie aan gewijd die deze beroepen ook in een historisch perspectief plaatst en ze in hun onderlinge samenhang bespreekt. De ambitie om een dergelijk onderzoek te verrichten heeft geleid tot dit boek. Omdat het boek de bestaande regels aan een zeer gedetailleerde dissectie onderwerpt, biedt het meteen ook perspectief op een regeling die beantwoordt aan de noden van een geïntegreerde gezondheidszorg zonder nodeloze juridische belemmeringen voor zorgverleners en zorgvragers.

Het boek bestaat uit zes delen:

  • Deel I bespreekt de bevoegdheid voor het regelen van de toegang tot en de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Die bevoegdheid is verdeeld over drie niveaus: het Europese, het federale en het gemeenschapsniveau. Dit verklaart meteen ook de complexiteit voor het regelen van deze beroepen, hetgeen door de covid-pandemie schrijnender dan iemand voor mogelijk hield, tot uiting is gekomen.
  • Deel II behandelt de wettelijk geregelde gezondheidszorgberoepen, en meer in het bijzonder hun beroepswerkzaamheden. Dat gebeurt in acht hoofdstukken, wat op zich al een indicatie is voor de disparaatheid van deze regelingen, zowel in de zin van versnipperdheid als ongelijkheid.
  • Deel III gaat in op de wettelijke voorwaarden voor de toegang tot de gezondheidzorgberoepen, mede in het licht van de Europese Richtlijn die tot een evenredige beoordeling van dergelijke voorwaarden dwingt. Zoals in de andere delen staat ook hierin de Gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen (WUG – ook nog vaak het K.B. nr.78 genoemd) centraal. Maar omdat één van de toegangsvoorwaarden, namelijk het visum, vanaf 1 juli 2021 grondig zal worden gewijzigd door de zogenaamde Zorgkwaliteitswet, worden zowel de bestaande als de komende regels. Dit laat meteen toe de sterktes en zwaktes van beide regelingen met elkaar te vergelijken.
  • Deel IV vormt als het ware het spiegelbeeld van deel III, want het behandelt de onbevoegde en de onwettige uitoefening van een gezondheidszorgberoep. Dit is een deel dat bol staat van dwalingen, misverstanden en niet bedoelde, ondoordachte maar ook nooit uitgevoerde wijzigingen. Die factoren zorgen ervoor dat de regelgeving niet steeds de nodige rechtszekerheid kan bieden die voor het verstrekken van kwaliteitsvolle gezondheidszorg een belangrijke voorwaarde is. Deel IV staat als dusdanig symbool voor de systematische verwaarlozing die de WUG vanwege de wetgevende en de uitvoerende macht gedurende de afgelopen decennia ten deel is gevallen.
  • Deel V belicht een van de minder in het oog springende thema’s, met name de regeling van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Er is bijzondere aandacht voor de tot op heden onderbelichte wettelijke regels die de verplichting opleggen een beroep te doen op beoefenaars die drager zijn van een bijzondere beroepstitels. Hier valt vooral op dat de wetgever er niet in is geslaagd om de regels ter zake aan te passen aan de voortgang van de medische wetenschap en het oneigenlijk gebruik van deze beroepstitels met het oog op het beperken van het aantal artsen en tandartsen, zowel Belgische als buitenlandse.
  • Het zesde en laatste deel is ook het omvangrijkste, omdat het de regels en de voorwaarden voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen uitvoerig onderzoekt in hun onderlinge samenhang, zowel deze die zijn opgenomen in de wet betreffende de uitoefening van die beroepen als in de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Omdat dit boek geen replica is ‘Geneeskunde. Recht en medisch handelen’ in de reeks ‘Algemene Praktische Rechtsverzameling’, komen belangrijke medisch-rechtelijke thema’s zoals euthanasie of zwangerschapsafbreking hier niet ter sprake. Wel wordt in dit deel de reeds vermelde Zorgkwaliteitswet voor het eerst op een systematische en kritische wijze besproken. Hieruit blijkt dat deze wet zeker niet model kan staan voor een grondige hervorming van de WUG.

Het regeerakkoord van de vorige federale regering kondigde een dergelijke grondige hervorming aan. Die is er niet gekomen. Het nieuwe regeerakkoord herhaalt dit voornemen. Het gebeurt maar zelden dat de auteur van een boek de stille hoop koestert dat zijn boek binnen enkele jaren reeds verouderd zou zijn … Maar mocht de hervorming ook deze keer niet meer betekenen dan een passage in een regeerakkoord, zal dit boek een betrouwbare gids blijven in de doolhof van de WUG.

Het boek Gezondheidszorgberoepen maakt deel uit van de reeks Beginselen van het Belgisch Privaatrecht

Steeds mee blijven in uw vakgebied? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

02/12/2020

Moyen

0 pages

Code de commande

BP/BBP-IE20038

Type de publication

E-book + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats