Wedstrijdreglement  Win jouw droomreis

Artikel 1: De wedstrijd en het wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de actie “Win jouw droomreis”, (hierna genoemd de “Wedstrijd”) en wordt georganiseerd door Wolters Kluwer Belgium NV, (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te Motstraat 30, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer BE 0405.772.873.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud en alle beslissingen die Wolters Kluwer zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren.

 

Artikel 2: Deelnemingstermijn

Deelnemen aan de Wedstrijd kan vanaf 1 september 2023 om 00u00 tot en met 30 november 2023 . Laattijdige of onvolledige inzendingen/deelnames worden niet meer in aanmerking genomen.

 

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

De Wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 18 jaar die in België is gedomicilieerd, met uitzondering van het personeel van Wolters Kluwer of met Wolters Kluwer gerelateerde bedrijven en van hun publicitaire raadgevers, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

Om geldig te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer minstens 1 deelnemend product uit de categorie academische publicaties in de webshop hebben aangekocht (verzameld op de pagina Alle Studieboeken). De deelnemer moet ook ingeschreven zijn voor een opleiding in een Belgische instelling voor hoger onderwijs voor het academiejaar 2023-2024.

Per bestelling, ongeacht het aantal aangekochte producten, kan slechts 1 maal worden deelgenomen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames op dezelfde bestelling wordt enkel de eerst ontvangen deelname in aanmerking genomen, onverminderd het recht van Wolters Kluwer om toepassing te maken van artikel 4.

 

Artikel 4: Uitsluiting

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Wolters Kluwer zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en/of andere wedstrijden van Wolters Kluwer uit te sluiten. Deze uitsluiting geldt onverminderd het recht voor Wolters Kluwer om eventuele schade te verhalen op de betrokken deelnemer(s).

 

Artikel 5: Prijzen

De te winnen prijs is een vrij te kiezen reis met een maximale totale waarde van €2000. De afreisdatum kan door de winnaar vrij worden gekozen, Wolters Kluwer zorgt voor de boeking en de betaling van de gekozen reis.

Deze prijs is in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

Artikel 6: Verloop van de Wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer de volgende stappen volgen:

Na betaling van de bestelling van een deelnemend product, kan de klant aan de wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier.

Daar beantwoordt hij de hoofd- en de schiftingsvraag en geeft hij zijn e-mailadres en bestelnummer op. Tot slot schrijft de deelnemer zich in op de nieuwsbrief en aanvaardt hij het reglement van Wedstrijd.

Het moment waarop de deelnemer deelneemt aan de Wedstrijd wordt geregistreerd.

De winnaar wordt aan het einde van de Wedstrijd bepaald als volgt: de persoon die het juiste antwoord heeft gegeven op de hoofdvraag en waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord het meest benaderd.

Er is slechts 1 winnaar. In geval van ex-aequo wordt de winnaar via chronologische volgorde bepaald volgens de validering van diens deelname op de website conform de voornoemde voorwaarden.

De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. Hiervoor zal het e-mailadres worden gebruikt dat door de deelnemers in kwestie werd meegedeeld. Over de Wedstrijd wordt geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon, noch per e-mail en dit zonder dat het stilzwijgen van Wolters Kluwer beschouwd kan worden als een aanvaarding van het standpunt geuit door de deelnemer.

 

 

Artikel 7. Identificatie van de winnaar

Iedere deelnemer moet zich identificeren. Bij deelname aan de Wedstrijd dient hij daarom zijn contactgegevens (naam, voornaam, bedrijf, geldig e-mailadres en gsm-nummer) door te geven via het wedstrijdformulier.

De bij deelname opgegeven persoonsgegevens bepalen exclusief en onveranderlijk wie de handelingen van deelname verricht heeft en desgevallend de identiteit van de rechtmatige winnaar.

Wolters Kluwer zal de prijs enkel en alleen overhandigen aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document houdende adresgegevens. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de winnaar zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat ter zake enige compensatie kan geëist worden door de betrokken deelnemer.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend, in geval van onvoorziene omstandigheden, wijziging van de wet of na beslissing van de bevoegde FOD. Indien een dergelijke wijziging, uitstelling, inkorting of annulatie doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Behoudens haar grove of opzettelijke fout kunnen noch Wolters Kluwer, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • gebreken bij transmissies via het internet;
  • slecht functioneren van het internet of de gebruikte software of van het mobiele netwerk;
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma’s op zijn computer te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Wolters Kluwer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als deze Wedstrijd gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

Wolters Kluwer geeft geen persoonlijke garantie voor de te winnen prijs. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van die prijs of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de vennootschappen die de prijs leveren, moeten rechtstreeks aan de fabrikant of leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan Wolters Kluwer. De winnaar neemt daarenboven, op zijn kosten, alle nuttige of noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik er van.

Wolters Kluwer wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, behalve voor de grove of opzettelijke fout vanwege Wolters Kluwer.

Over de vragen en de antwoorden van de Wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard.

Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Wolters Kluwer, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijs.

 

Artikel 9. Privacy en recht op afbeelding

De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van deze Wedstrijd aan Wolters Kluwer worden meegedeeld, zijn onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679) , de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle andere Belgische regelgeving ter uitvoering van de AVG.

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan deze Wedstrijd en indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van politie of gerechtelijke autoriteiten.

Voor meer informatie over het beleid van Wolters Kluwer met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u de privacy policy raadplegen via https://www.wolterskluwer.com/nl-be/privacy-cookies. Mocht u hier nog verdere vragen over hebben, kunt u Wolters Kluwer steeds bereiken via [email protected]

Elke deelnemer gaat er door zijn deelname mee akkoord dat wanneer hij zou winnen, desgevallend zijn naam, eventueel beeldmateriaal en het betreffende scenario kunnen worden geafficheerd op de website en social media van Wolters Kluwer. Desgevallend, zal de winnende deelnemer hier voorafgaand over op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 10. Geschillen

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbank van Brussel.

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen