Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop

Bernard Tilleman

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek - 1005 pagina's
Verschijningsdatum: 08/05/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 325,00 € 344,50
Abonnement op de reeks 'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 250,00 € 265,00
E-book - Eenmalige aankoop
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 325,00 € 344,50
Papier + E-book: bespaar 35%!
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 689,00 € 422,50 € 447,85

Beschrijving

Het koopcontract is één van de meest frekwent gesloten contracten: het fungeert trouwens als een soort moedercontract, vandaar dat initiatieven over de eenmaking van het Europees contractenrecht (zoals het Optioneel Instrument) trouwens een hervorming pogen vanuit het kooprecht.  De Belgische jurist wordt vandaag  geconfronteerd met een “verscheidenheid” van kooprecht: het gemeen kooprecht (aan te vullen met het gemeen verbintenissenrecht en WMPC (ook bij vastgoedtransacties)), de bijzondere regels voor interne handelskoop, het Weens Koopverdrag, de consumentenkoop (aan te vullen met het gemeen consumentenrecht vervat in de WMPC en de Wet Producentaansprakelijkheid, met een toenemend aantal toepassingsgevallen in de rechtspraak) en het optioneel Europees kooprecht.

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek deze meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn bv:

 • In welke mate kan de onderkoper zich opwerken tot de initiële koper onder het gemeen kooprecht (kwalitatieve rechten), de consumentenkoop, het CISG (met tegenstrijdige rechtspraak van het Belgische en het Franse Hof van cassatie); de WAP ?
 • Onder welk omstandigheden kan ik herstelling bekomen van een defect goed wegens niet-conforme levering (onder intern recht of consumentenkoop) of vrijwaring voor verborgen gebreken ? Kan ik onder alle omstandigheden vervanging eisen van een niet-conform product onder de Wet Consumentenkoop in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie ?
 • Hoe wordt de noties “inverkeerstelling”, “ontwikkelingsrisico’s” en “veiligheid van een product die redelijkerwijze mag worden verwacht” ingevuld ?
 • Onder welke voorwaarden is een dekkingskoop of refactie toegelaten onder de verschillende koopregimes ?
 • Wat is de impact van het ontbreken van het bodemattest als wettelijk toebehoren bij een koopcontract ?
 • Wat is een impliciete of uitdrukkelijke, indicatieve versus strikte, vaste versus onvaste leveringstermijn ? In wiens voordeel is een leveringstermijn bedongen ?
 • Wat is de waarde van een erkenning van een product, belet dat een aansprakelijkheidsvordering ? Kan ik mij (als onderkoper) keren tegen degene die een certificaat heeft uitgevaardigd (op basis van de leer van de kwalitatieve rechten)?
 • Wat is het onderscheid tussen een waarborg, meldings- of verjaringstermijn ?
 • In welke mate verhoudt een conventionele garantie zich tot de wettelijke garanties ?
 • Kan een koopovereenkomst van andermans zaak in het licht van recente cassatierechtspraak nog worden ontbonden ? Wat is het voordeel om zich te beroep op de vrijwaring voor uitwinning dan wel de nietigheidsvordering van artikel 1599 BW?
 • Wat is de betekenis van clausules als “akte in de hand”, “goed gekocht in de staat waarin  het zich bevindt?”, “verkocht voor vrij en onbelast” (wat is de aansprakelijkheid van de notaris in dit verband?)? Wat is de geldigheid van de clausule dat de verkoper de oppervlakte van het verkochte goed niet garandeert zelfs indien het verschil meer dan één twintigste bedraagt ? Wanneer is een beschrijvend beding voldoende duidelijk voor de vrijwaring voor verborgen gebreken dan wel voor de vrijwaring voor uitwinning (met betrekking tot een last ?);
 • Wat houdt het nieuwe verjaringsverdrag in waartoe België is toegetreden voor de internationale koop ? Sluit men dat verjaringsverdrag best uit ?
 • Geldt bij gebreke van uitdrukkelijke overeenkomst bij een internationale koop de technische kwaliteitstandaard van de importeur, van het land van bestemming ?
 • Hoe vult de rechtspraak begrippen “keuringstermijn (CISG)” en “korte termijn voor vrijwaring voor verborgen gebreken” in ?
 • Wanneer mag en moet ik giraal betalen ?
 • Hoe vult de rechtspraak de leemte in het CISG inzake de toepasselijke interestvoet en kapitalisatie van interesten bij laattijdige betaling… ?

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book. Ontdek alle Jura Books op uw Jura boekenplank.

Wenst u meer informatie over Jura of de Jura Books? Neem een kijkje op onze website.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046542422
Bestelcode: BP/BBP-BI12031
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 1005 pagina's