Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

B. Gheysens, P. Flamey, C. De Koninck

Artikelsgewijze commentaar van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, na de ingrijpende wijzigingen door het KB van 22 juni 2017.

Boek - 440 p.
Verschijningsdatum: 25/01/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 83,02 € 88,00

Beschrijving

Dit boek bevat de gecoördineerde tekst van het KB AUR 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar.

Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de wijzigingen die gebaseerd zijn op de implementatie van de pressetext-Nachrichtenagentur-rechtspraak van het Hof van Justitie over de (on)mogelijkheid om een opdracht te wijzigen tijdens de uitvoering ervan. Deze rechtspraak is door artikel 72 van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU omgezet in Europese wetgeving. De omzetting van dit artikel in nationaal recht vindt u nu in de gewijzigde artikelen 37 en 38 en in de nieuwe artikelen 38/1 tot 38/19 van het KB AUR 2013.

Andere belangrijke wijzigingen zijn de nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping, zoals de nieuwe artikelen 12/1 tot 12/4. Die hebben respectievelijk betrekking op de transparantie omtrent de onderaannemingsketen, de verificatie in hoofde van onderaannemers of er uitsluitingsgronden voorhanden zijn, de beperking van de onderaannemingsketen en het opleggen dat ook de onderaannemer voldoet aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. Zo kan ook verwezen worden naar het nieuwe artikel 78/1 omtrent de naleving van de regeling inzake de erkenning van aannemers in de onderaannemingsketen.

Voor de in het KB AUR 2013 verplaatste ‘oude’ artikelen zorgt een kruisverwijzing in de artikelsgewijze commentaar én een als bijlage aangehechte concordantietabel ervoor dat de lezer de link behoudt met het vroegere artikelnummer en dus de commentaar en informatie opgenomen in de editie 2014 van dit boek.

Naast de in de artikelsgewijze commentaar vermelde rechtsleer reikt een thematisch ingedeelde bibliografie de lezer een overzicht aan van de sinds 2013 gepubliceerde boeken en artikelen over de uitvoeringsregels sensu lato van het overheidsopdrachtenrecht.

Tot slot heeft dit boek een uitgebreid trefwoordenregister waardoor u de belangrijkste passages per thema snel kunt terugvinden.

De materie werd bijgehouden tot 30 juni 2018.

Overheidsopdrachtenrecht. Boek III. De Uitvoering van Overheidsopdrachten – Artikelsgewijze commentaar van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is het sluitstuk van de bij Wolters Kluwer gepubliceerde reeks Overheidsopdrachtenrecht over de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en zijn belangrijkste uitvoeringsbesluiten. In deze reeks verschenen reeds eerder: Overheidsopdrachtenrecht. Boek I. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (2016) en Overheidsopdrachtenrecht. Boek II. Het Koninklijk Besluit Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren van 18 april 2017 (2017).

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten kan ook samengelezen worden met editie 2014 van dit boek. Editie 2014, die de oorspronkelijke artikelen en commentaren van het KB AUR 2013 bevat, is inhoudelijk complementair met editie 2018. Het KB AUR 2013 in z'n toestand voor het wijzigend KB van 22 juni 2017 is overigens nog van toepassing op langer lopende overheidsopdrachten die vóór 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt. Editie 2014 is daarom nog steeds bestelbaar op deze website.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008035
Bestelcode: BP/OORUIT-BI18001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 440 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.