Bijzondere voorwaarden E-books

Artikel 1: Voorafgaandelijk

 1. Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium nv (hierna "Wolters Kluwer" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Wolters Kluwer en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wolters Kluwer, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de verkoop van E-Books (met uitzondering van de E-Books zoals vermeld in artikel 7 van de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer) (hierna: "E-Book" of in het meervoud "E-Books").
 2. Door het plaatsen van een bestelling van een E-Book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het E-Book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het E-Book reeds werd gedownload, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het E-Book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
 3. Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden (hierna: "Bijzondere Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van E-Books (met uitzondering van de E-Books zoals vermeld in artikel 7 van de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer), en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Wolters Kluwer en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer en onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.be) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Wolters Kluwer via telefoon: 015 78 76 00 of via brief: Wolters Kluwer Belgium sa, Motstraat 30, B-2800 Mechelen of per e-mail: info@wolterskluwer.be.

 

Artikel 2: Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

 1. Offertes en prijslijsten van Wolters Kluwer houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege Wolters Kluwer, en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wolters Kluwer niet.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Wolters Kluwer en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Wolters Kluwer gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden. 
 3. De levering van het E-Book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Wolters Kluwer aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het E-Book geen e-mailbericht van Wolters Kluwer hebben ontvangen, dient hij de klantendienst van Wolters Kluwer onmiddellijk te contacteren via de website http://shop.wolterskluwer.be/ of via het telefoonnummer 015 78 76 00.

 

Artikel 3: Gebruik van E-books

 1. Voorwaarden voor gebruik:
  Om E-Books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over aangepaste software die door derde partijen wordt aangeboden. Het betreft de software zoals opgenomen in de handleidingen voor het gebruik van E-Books die Wolters Kluwer hiervoor ter beschikking stelt op haar website http://shop.wolterskluwer.be/. De meest recente versie van voormelde handleidingen is te consulteren en te downloaden op de website http://shop.wolterskluwer.be/.
  Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van E-Books eenzijdig en te allen tijde aan te passen. Indien de Klant voor het consulteren van het bij Wolters Kluwer aangekochte E-Book gebruik maakt van software en/of applicaties van derde partijen is Wolters Kluwer niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het E-Book.
 2. Gebruik E-Books:
  De E-Books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het E-Book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen

 

Artikel 4: Prijzen en betaling

 1. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt cfr. artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wolters Kluwer worden gecorrigeerd.
 2. De aankoop van E-Books kan worden betaald op de volgende wijzen:
  Visa
  Mastercard
  Bancontact
  Wolters Kluwer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare  betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de Wolters Kluwer webshop ( http://shop.wolterskluwer.be/).
  Voor de verwerking van de online betalingen, doet Wolters Kluwer beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Wolters Kluwer stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Wolters Kluwer heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Wolters Kluwer in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht. Het aangekocht E-Book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5: Geen verzakingsrecht en retourrecht

Op het aangekochte E-Book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.