Gebruiksvoorwaarden Wolters Kluwer Libreo app

Artikel 1: Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de software Libreo via mobiele applicaties en via andere toepassingen. De App en de software worden beheerd door Wolters Kluwer Belgium nv (hierna "Wolters Kluwer" genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen (België), Motstraat 30, BE 0405.772.873. Voor vragen over de App, de software of de Gebruiksvoorwaarden kan contact opgenomen worden via info@wolterskluwer.be

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. E-book: is een digitale versie van een boek of uitgave te lezen/afspelen/bekijken/beheren op een e-reader (elektronisch apparaat) met behulp van bepaalde software. Door de aankoop van het E-book op de Wolters Kluwer webshop, verkrijgt de Gebruiker de mogelijkheid om het E-book te openen in Libreo.
  2. Libreo: is software voor het importeren of downloaden van E-books van de Wolters Kluwer webshop. Libreo zal onder andere ter beschikking gesteld worden via een App die gedownload kan worden via de Apple App Store (IOS) of via Google Play Store (Android). Met deze software kan de Gebruiker de aangekochte E-books lezen/afspelen/bekijken/beheren/ aanpassen.
  3. E-reader: elektronisch apparaat ontworpen voor het opslagen/lezen/raadplegen/bekijken /... van E-books
  4. Registratie: elektronische vastlegging door de Gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord mits akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden waardoor de gebruiker het recht verwerft Libreo en al zijn functionaliteiten te gebruiken.
  5. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Wolters Kluwer webshop een E-book heeft aangekocht en hiermee de Algemene, Specifieke en Bijzonder E-books Voorwaarden van Wolters Kluwer aanvaard heeft en die via registratie en akkoordverklaring de Gebruiksvoorwaarden van Libreo aanvaard heeft.
  6. Gebruiksvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de App en Libreo en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.
  7. App: via de mobiele applicatie kan de gebruiker de Libreo software installeren zodat de aangekochte E-books kunnen gelezen/afgespeeld/bekeken/beheerd/aangepast worden.

Artikel 3: Gebruik van Libreo
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App en Libreo. Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de Gebruiker op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van Wolters Kluwer. Deze Gebruiksvoorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van Wolters Kluwer ( www.wolterskluwer.be ). Wolters Kluwer kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen indien de software en zijn functionaliteiten wijzigen. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Artikel 4: Licentie
Wolters Kluwer verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van Libreo. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Libreo te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De Gebruiker mag Libreo niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Wolters Kluwer. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om Libreo te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Wolters Kluwer zal zich naar best vermogen inspannen om Libreo ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. Wolters Kluwer heeft te allen tijde het recht om Libreo en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Wolters Kluwer kan eveneens de licentie eenzijdig stopzetten, het gebruik van de licentie beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. Wolters Kluwer zal de Gebruiker hierover informeren. De Gebruiker zal het aangekochte E-book kunnen blijven raadplegen via download in PDF-formaat. Wolters Kluwer heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Wolters Kluwer in deze is uitgesloten. Wolters Kluwer heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Wolters Kluwer zal zich inspannen om eventuele fouten in de Libreo software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld. Het gebruik van de aangekochte E-books wordt geregeld in de Bijzonder Voorwaarden E-books Wolters Kluwer waarmee de gebruiker zich uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard bij de aankoop van het E-book.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Libreo, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo's, merknamen,... berusten uitsluitend en exclusief bij Wolters Kluwer, dan wel haar licentiegevers. De Gebruiker zal de naam en reputatie van Wolters Kluwer te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van Libreo op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Wolters Kluwer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Libreo is een software die met de grootste zorg is samengesteld. Wolters Kluwer kan echter niet garanderen dat de App noch Libreo altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Wolters Kluwer houdt zich het recht voor de App tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App en de Libreo software. De Gebruiker vrijwaart Wolters Kluwer voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Wolters Kluwer, een andere gebruiker van de Libreo software dan wel een derde. De Gebruiker zal Wolters Kluwer alle schade en kosten vergoeden die Wolters Kluwer als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Artikel 7: Beëindiging gebruik van de App en/of software door Gebruiker
De Gebruiker kan het gebruik van de App en/of software op ieder gewenst moment beëindigen, door de software van zijn apparaten te verwijderen of te de-installeren.

Artikel 8: Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel die uitsluitend bevoegd zijn. Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.