Milieuwetboek Afval & Water 2019-2020

Jan Heyman en Leopold Smout

De Milieuwetboeken van Kluwer bieden u een helder overzicht van de belangrijkste milieuwetgeving op Federaal en Vlaams niveau. Zowel de regelgeving over Afval en Water als Vlarem I en II, Vlarem II-codes van goede praktijk en Milieuhandhaving komen aan bod.

Het deel Afval & Water biedt u de basiswetgeving inzake milieu en de actuele gecoördineerde wetteksten over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater, met onder meer het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemdecreet en het Vlarebo, het Grondwaterdecreet en het Mestdecreet.

Boek - 1840
Verschijningsdatum: 22/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 22/12/2019
€ 250,03 € 265,03
Abonnement
Verschijnt op 22/12/2019 Abonnementsvoorwaarden
€ 192,33 € 203,87

Beschrijving

Deze nieuwe editie bestrijkt de federale en Vlaamse milieuwetgeving tussen 15 juni 2012 en 30 juni 2013. Naast een aantal gebruikelijke wijzigingen aan bestaande teksten werd dit Milieuwetboek, in de loop van dat jaar, verrijkt met de volgende zes nieuwe wetteksten.

In band 1 ‘Basiswetgeving’ vindt u vooreerst de wet van 21 december 2012 “houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)”, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012. Met dit samenwerkingsakkoord wordt de gecoördineerde uitvoering van de Europese REACH-Verordening nr. 1907/2006 door de Federale Staat en de drie gewesten op punt gezet. Eveneens in dit deel vindt u, verder onder Vlaamse regelgeving, ook het decreet weer van 16 november 2012 “tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel VI ‘Milieubeleidsovereenkomsten’”. Dit decreet, dat meteen het decreet van 15 juni 2004 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten opheft, werd op 14 december 2012 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 1 januari van dit jaar.

Het gros, hoewel relatief, van de nieuw opgenomen bepalingen betreft evenwel de band 2 ‘Water’. Zo heeft de Vlaamse Regering, in uitvoering van artikel 6, §7 van het Drinkwaterdecreet van 24 mei 2002, aan de rioolbeheerders een rapporterings- en informatieplicht opgelegd over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar. Dit is gebeurd bij besluit van 1 maart 2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013. De tekst van het besluit, met de bijbehorende bijlage, maakt deel uit van het deel drinkwater (II.C). Aan het deel bijzondere wetgeving (II.D) worden twee nieuwe teksten toegevoegd, beide betrekking hebbende op het duurzaam gebruik van pesticiden. Met als doelstelling de menselijke gezondheid en het leefmilieu te beschermen tegen de risico’s die met het gebruik van pesticiden kunnen samenhangen, beoogt de eerste -het decreet van 8 februari 2013- een regelgevend kader te creëren voor het duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest. Naast het vaststellen van maatregelen, gericht op de bevordering van bestrijding zonder pesticideninzet en waarbij het gebruik van bepaalde pesticiden aan banden kan worden gelegd of verboden, zal de Vlaamse Regering ook overgaan tot de opstelling van een Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik. Een kleine twee maanden later, op 18 april 2013, verscheen hierop, ter uitvoering van het hiervoor genoemde Pesticidendecreet van 8 februari 2013, het Vlaamse regeringsbesluit van 15 maart 2013. Dat besluit omvat een aantal nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en met betrekking tot de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

De laatste nieuwe tekst ten slotte heeft betrekking op meststoffen, en vindt u onder het deel meststoffen (III.B) opgenomen in band 3 ‘Vast afval’. Het betreft het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2013 “tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006”. Het komt in de plaats van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 dat wordt opgeheven.

De overige teksten die in het voorbije jaar verschenen zijn, slaan allemaal op wijzigingen aan bestaande decreten en besluiten. Hieromtrent vestigen wij de aandacht op enkele te verwachten wijzigingen aan het VLAREBO. Inderdaad, op 7 juni jl. heeft de Vlaamse Regering de definitieve tekst goedgekeurd van het besluit van de Vlaamse Regering “tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen.” Eén aspect van dit bijzonder omvangrijke besluit, dat eerlang nog officieel moet verschijnen in het Belgisch Staatsblad, betreft een aantal -weliswaar beperkte-  wijzigingen van het VLAREBO (de artikelen 213 tot en met 216). Vanuit de bekommernis om onze Milieuwetboeken bij verschijning zo up-to-date mogelijk te houden, hebben wij daarom, in samenspraak met de uitgever, het opportuun geoordeeld om de  tekst van héél dit wijzigingsbesluit reeds te verwerken in de Milieuwetboeken. Zo ook deze VLAREBO-wijziging.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403012094
Bestelcode: BP/WMA-YB
Publicatievorm: Boek
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 1840

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten

Zakboekje Milieuhandhaving 2019

Zakboekje Milieuhandhaving 2019

Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P.

VANAF € 155,32