De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst

Renate Gillis

Het doel van deze publicatie bestaat erin een voedingsbodem te creëren voor de gedachte dat actoren die op grond van de wet niet over actiemogelijkheden beschikken, toch over bepaalde aanspraken kunnen beschikken die hun positie aanzienlijk kunnen verstevigen. Deze bijdrage biedt een leidraad om deze mogelijkheden maximaal aan te wenden, wat kan leiden tot baanbrekende rechtspraak die mogelijk ook de wetgever zal stuwen in de richting van een meer gedegen bescherming van specifieke actoren.

Boek - 222 pagina's
Verschijningsdatum: 27/05/2014

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 73,26 € 77,66
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 56,35 € 59,73
E-book - Eenmalige aankoop
€ 73,26 € 88,64
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 166,30 € 95,24 € 108,10

Beschrijving

Een complexe feitenconstellatie leidt per hypothese niet enkel tot aansprakelijkheidsperikelen tussen contractpartijen, maar vormt evenzeer een broeihaard voor aanspraken tussen actoren die niet rechtstreeks met elkaar verbonden lijken. Zowel bij lastgeving als bij aannemingsovereenkomsten komt het voor dat de lasthebber of aannemer op zijn beurt een overeenkomst sluit met een derde die bepaalde of alle aspecten van de hoofdovereenkomst tot uitvoer brengt. De onderovereenkomst die zo tot stand komt, maakt het voorwerp uit van deze bijdrage.

Meer specifiek wordt in het eerste deel onderzocht of en in welke omstandigheden de lasthebber een plaatsvervanger mag aanstellen en welke hiervan de gevolgen zijn. Zo wordt toegelicht wanneer er sprake is van een plaatsvervanging dan wel van een onderlastgeving. Uit deze studie blijkt dat de rechtstreekse vordering waarover de oorspronkelijke lastgever op grond van artikel 1994 BW beschikt, in de rechtspraak wederkerig gemaakt werd. Hierdoor beschikt ook de plaatsvervanger over een rechtstreekse aanspraak jegens de oorspronkelijke lastgever.

Deze wederkerig gemaakte rechtstreekse aanspraak maakt meteen het voorwerp uit van het tweede deel van deze bijdrage. Ook in de onderaannemingsovereenkomst blijkt de bouwheer in specifieke omstandigheden te kunnen beschikken over een rechtstreekse aanspraak jegens de onderaannemer. In deze onderovereenkomst staat de wederkerigheid van de rechtstreekse aanspraak ten gunste van de bouwheer centraal. Een juridische grondslag voor deze wederkerigheid werd gezocht en gevonden. De twee uiterste partijen in een verschillende juridische constellatie krijgen zo door creatieve rechtspraak tanden, hoewel dit niet als zodanig door de wetgever werd voorzien.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book, ontdek het op uw boekenplank.

Nog geen Jura-abonnee? Hier vindt u alle voordelen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046565780
Bestelcode: BP/R_P-BI14077
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 222 pagina's

Alle boeken in deze reeks: Recht en Praktijk

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België

De landpacht

De landpacht

De Belgische class action

De Belgische class action

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België

Familiale misdrijven

Familiale misdrijven

Brownfields in Vlaanderen

Brownfields in Vlaanderen

Het onroerend goed en de nalatenschap

Het onroerend goed en de nalatenschap

Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest

Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Alimentatievorderingen

Alimentatievorderingen

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden

Deskundigen in het strafproces. Algemene beginselen

Deskundigen in het strafproces. Algemene beginselen

Milieuaspecten van het faillissement

Milieuaspecten van het faillissement

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

Voorwaardelijke verbintenissen

Voorwaardelijke verbintenissen

Koop en verkoop van onroerend goed met inschakeling van een vastgoedmakelaar

Koop en verkoop van onroerend goed met inschakeling van een vastgoedmakelaar

Het verval van het recht tot sturen

Het verval van het recht tot sturen

De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst

De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst

Regres in de WAM : een ander verhaal ?

Regres in de WAM : een ander verhaal ?

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België

Regeling zwakke weggebruiker

Regeling zwakke weggebruiker

Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk

Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk

De maatregel betreffende het alcoholslot

De maatregel betreffende het alcoholslot

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie

De wettelijke regeling inzake auteurscontracten

De wettelijke regeling inzake auteurscontracten

Privaatrechtrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop na

Privaatrechtrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop na

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden

Studievoortgangsbetwistingen

Studievoortgangsbetwistingen

Handboek Natuurbehoudsrecht

Handboek Natuurbehoudsrecht

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

Schenkingen en legaten van onroerende goederen

Schenkingen en legaten van onroerende goederen

De onderhandse koop en verkoop van een onroerend goed door particulieren

De onderhandse koop en verkoop van een onroerend goed door particulieren

Het recht van toepassing op niet contractuele verbintenissen

Het recht van toepassing op niet contractuele verbintenissen

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Appartementsrecht

Appartementsrecht

Cassatieberoep in strafzaken: afstand van de voorziening

Cassatieberoep in strafzaken: afstand van de voorziening

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België

Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België

Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade

Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden

Zakelijke rechten en hypotheken op schepen

Zakelijke rechten en hypotheken op schepen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden

Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten

Onteigening en planschade deel II

Onteigening en planschade deel II

Belgische pachtwetgeving

Belgische pachtwetgeving

Slachtofferfonds.Het fonds tot hulp -aan de slachtoffers van opz.geweld

Slachtofferfonds.Het fonds tot hulp -aan de slachtoffers van opz.geweld